Funkcja wykładnicza - wymagania

Wymagania z podstawy programowej bezpośrednio dotyczące tego działu to:

I. Liczby rzeczywiste.

 • 5) stosuje własności monotoniczności potęgowania, w szczególności własności: \( \text{jeśli } x< y \text{ oraz } a > 1 , \text{ to } a^x < a^y , \text{ zaś gdy } x < y \text{ i } 0 < a < 1 , \text{ to } a^x > a^y ; \)

V. Funkcje.

 • 14) posługuje się funkcjami wykładniczą i logarytmiczną, w tym ich wykresami, do opisu i interpretacji zagadnień związanych z zastosowaniami praktycznymi.


Inne wymagania z podstawy poruszane przy omawianiu tego działu to:

I. Liczby rzeczywiste.

 • 1) wykonuje działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych;

 • 3) stosuje własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych;

 • 4) stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach;

 • 8) wykorzystuje własności potęgowania i pierwiastkowania w sytuacjach praktycznych, w tym do obliczania procentów składanych, zysków z lokat i kosztów kredytów;

V. Funkcje.

 • 1) określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu słownego, tabeli, wykresu, wzoru (także różnymi wzorami na różnych przedziałach);

 • 2) oblicza wartość funkcji zadanej wzorem algebraicznym;

 • 3) odczytuje i interpretuje wartości funkcji określonych za pomocą tabel, wykresów, wzorów itp., również w sytuacjach wielokrotnego użycia tego samego źródła informacji lub kilku źródeł jednocześnie;

 • 4) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości większe (nie mniejsze) lub mniejsze (nie większe) od danej liczby, największe i najmniejsze wartości funkcji (o ile istnieją) w danym przedziale domkniętym oraz argumenty, dla których wartości największe i najmniejsze są przez funkcję przyjmowane;

 • 12) na podstawie wykresu funkcji y=f(x) szkicuje wykresy funkcji \( y=f(x-a), y=f(x)+b, y=-f(x), y=f(-x) \)


Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 stycznia 2021, 10:32